Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ và nhân dân quận Liên Chiểu quyết tâm thực hiện 05 xây - 05 chống

5 xây:

          - Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

          - Xây dựng tinh thần yêu nước, thương dân; phấn đấu thực hiện vì quê hương Liên Chiểu giàu đẹp.

          - Xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư"; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

          - Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, khoa học; nói đi đôi với làm; trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân.

          - Xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí; có ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

5 chống:

          - Chống thuy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác.

          - Chống âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ.

          - Chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, mất dân chủ.

          - Chống thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm; trông chờ, ỷ lại, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật; nói không đi đôi với làm.

          - Chống tư tưởng cục bộ, bè phái, bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới.