Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam: Tổ chức xét duyệt, xây dựng lực lượng dân quân năm 2014.

Ngày 10/3/2014, Hội đồng NVQS phường đã tiến hành xét duyệt, tuyển chọn 25 dân quân mới và giải ngạch, cho ra 06 dân quân đã phục vụ tại địa phương đủ niên hạn nhằm củng cố, kiện toàn lại tổ chức, biên chế của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) toàn phường năm 2014, việc tuyển chọn thanh niên kết nạp vào lực lượng dân quân phải theo đúng quy trình, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, nhất là chất lượng chính trị và phẩm chất đạo đức và hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

 


Toàn cảnh buổi họp xét duyệt lực lượng dân quân năm 2014

 

Địa phương đã làm tốt quy trình tuyển chọn từ nơi cư trú, công tác xét duyệt dân quân được đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể ở khu dân cư. Được tuyển chọn vào lực lượng DQTV là những công dân có lý lịch rõ ràng, có đạo đức, sức khỏe, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn phường có 220 đồng chí, đảm bảo đủ thành phần như: Dân quân cơ động, dân quân tại chỗ và dân quân các binh chủng.

 

Thực hiện tốt Luật DQTV sẽ góp phần trực tiếp củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này, để DQTV thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN).