Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam: Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI.

Ngày 25/09/2014, Tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Về tham dự Hội nghị, có các đồng chí Đại diện lãnh đạo Quận ủy Liên Chiểu, đ/c PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa - PGĐ Học viện hành chính chính trị khu vực III. Đồng chí Phạm Văn Trường - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị; các đ/c trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ phường và toàn thể đảng viên và CBCC trên địa bàn phường.

 


Quang cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe đồng chí PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa - PGĐ Học viện hành chính chính trị khu vực III truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW9 về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá; phát triển công nghiệp văn hoá đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hoá; chủ động hội nhập quốc tế văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Bên cạnh đó là 4 giải pháp căn bản: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hoá; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hoá; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hoá.

 

Cũng trong dịp này, Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng bộ phường thông qua một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng như dự thảo Kế hoạch thực hiện của Đảng bộ phường trong thời gian đến.

 

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng và các nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) để Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

 

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN).