Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Nam: Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 khóa XI.

Ngày 21/02/2014, Tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 8 và Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Về tham dự Hội nghị, có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, đ/c Đại tá Trần Kim Chính, giảng viên cao cấp lý luận chính trị Học viện hành chính chính trị khu vực III. Đồng chí Phạm Văn Trường - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị; BCH Đảng ủy phường và toàn thể đảng viên và CBCC trên địa bàn phường.

 


Quang cảnh Hội nghị

 

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt và thảo luận các nội dung cơ bản của Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) gồm: Kết luận số 75 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) "Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện  kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 28-NQ/TW "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và Kết luận số 74-KL/TW về "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014", đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

 


Đ/c Lương Nguyễn Minh Triết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu
Báo cáo viên tại Hội nghị

 


Đ/c Đại tá Trần Kim Chính - Giảng viên cao cấp LLCT Học viện HCCT khu vực III
Báo cáo viên tại Hội nghị

 

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng và các nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

                                                                            

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN).