Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc: Triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập đến năm 2020

Chiều ngày 31/01/2015 UBND phường đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 tới các Chi hội khuyến học 32 chi hội khu dân cư, 04 chi hội trường học, 02 ban khuyến học ở các đoàn thể và 12 cho hội ở các Tộc họ trên địa bàn phường.

 

Ông Lê Vinh Quang-CT Hội khuyến học phường triển khai đề án

 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020"; Kế hoạch số 117/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo CMC và XDHHHT thành phố Đà Nẵng về triển khai thí điểm mô hình "Gia đình học tập", "Dòng ho học tập", Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" giai đoàn 2014-2015 và Kế hoạch triển khai đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn quận Liên Chiểu, Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 26/01/2015 của UBND phường Hòa Khánh Bắc về thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn phường và đề cương tiêu chuẩn, tiêu chí mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập" và "Cộng đồng học tập".

 

     Để triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập từ nay đến năm 2020, UBND phường đã đề ra những mục tiêu cụ thể. Trong năm 2014-2015, UBND phường xây dựng và thí điểm mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", phường chọn các tổ 28A, 28B (KDC Quang Thành 4B), tổ 8A, 8B (KDC Bách Khoa 1), chọn 02 dòng họ Tộc Phùng Đa Phước, Tộc Bùi Đa Phước, chọn 02 đơn vị trường học Nguyễn Lương Bằng và trường Tiểu học Âu Cơ làm điểm từ tháng 1/2015. Phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn phường có khoảng 4.000/5.884 hộ gia đình được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình học tập"; 60% dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ học tập", 60% cộng đồng khu dân cư được công nhận đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập", 20% đơn vị được công nhận danh hiệu "Đơn vị học tập".

 

Đ/c Tô Ngọc Quang-PCT UBND phường phát biểu

 

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Ngọc Quang-PCT UBND phường nhấn mạnh, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo cũng như phát triển kinh tế - xã hội của phường. Quá trình thực hiện phải gắn với phát triển văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Do đó, các cấp, ngành cần xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ trọng tâm dựa trên cơ sở đề án của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND quận Liên Chiểu và kế hoạch của UBND phường. Các địa phương vừa tổ chức làm điểm mô hình nhưng cũng phải tiếp tục triển khai nhân rộng. Mô hình "Gia đình học tập" là truyền thống tốt đẹp của phường Hòa Khánh Bắc phải phát huy mạnh mẽ hơn, các ban, ngành, đoàn thể của phường và các khu dân cư trên địa bàn phường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)