Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc: Triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).

Sáng ngày 11/9/2014, Tại hội trường trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu và các Đảng viên được nghe những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước"; phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Kết luận số 97 của Bộ Chính trị (khóa XI) về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Kết luận số 90 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về "xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một số vấn đề về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI).

 

Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức, quán triệt học tập tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể sát hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).