Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và triển khai 06 bài học chính trị cho đoàn viên thanh niên năm 2013

Ngày 21/2013, Đoàn phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và triển khai 06 bài học chính trị cho đoàn viên thanh niên tại Hội trường khu dân cư Quang Thành 4A cho toàn thể đoàn viên trực thuộc Đoàn phường. Về dự có: Đ/c Nguyễn Ẩn - Phó ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu, đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy phường, đ/c Nguyễn Bá Nam - PBT Quận đoàn Liên Chiểu.

Toàn cảnh buổi học nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Việc tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết là công tác cần thiết để đội ngũ đoàn viên nắm được và cụ thể hóa thành chương trình hành động theo kế hoạch công tác hàng năm, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Tại hội nghị, các đồng chí đoàn viên được quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X về "Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, nhiệm kỳ 2012 - 2017"; "Những nội dung trọng tâm 2 phong trào: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; "Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X"; "Nâng cao chất lượng công tác tổ chức của Đoàn"; "Giải pháp tăng cường củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng Hội LHTN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"; "Tăng cường vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng"; "Phương hướng chính của công tác quốc tế thanh niên"; "Những điểm mới trong Điều lệ đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012- 2017".

Qua hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn đã giúp các đoàn viên nắm vững mục tiêu, phương hướng các chương trình, chỉ tiêu của Đoàn, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn đi vào cuộc sống.

Đ/c Nguyễn Ẩn - Phó ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu triển khai lý luận chính trị cho ĐVTN

Các ĐVTN đã được học tập và nghiên cứu 06 bài lý luận chính trị và những bài học quan trọng như: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Việc tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị trong ĐVTN năm 2013 nhằm trang bị cho mỗi đoàn viên về những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên và tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập nâng cao nhận thức với bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)