Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc họp triển khai quy chế phối hợp UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường năm 2013

Sáng ngày 29/5/2013, UBND phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên năm 2012 và triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa UBND và UBMTTQVN phường năm 2013.

Trong năm 2012, UBND phường và UBMTTQVN phường ký kết và ban hành Quy chế phối hợp công tác, nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp và tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật; đồng thời nâng cao hiệu quả mối quan hệ công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Theo báo cáo tại Hội nghị, hơn một năm qua, sự phối hợp công tác giữa hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phối hợp chăm lo xây dựng, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia. Mặt trận các cấp đã tích cực tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Hai bên đã phối hợp thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường; hưởng ứng các chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy. Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, thực hiện chương trình an sinh xã hội được hai bên phối hợp triển khai đạt kết quả tốt. Vận động đóng góp quỹ "Vì người nghèo" với số tiền 212.110.000 đồng/150.000.000 đồng đạt 140%; riêng tháng cao điểm "Vì người nghèo", Ban vận động quỹ "Vì người nghèo đã vận động được 44.920.000 đồng ủng hộ trực tiếp của các doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức đến từng hộ nghèo ở các khu vực dân cư trên địa bàn phường. Năm 2012 đã phối hợp tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hỗ trợ vốn cho người nghèo với sô tiền 281.915.000 đồng. Hai bên còn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong phối hợp phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân.

UBND phường và UBMTTQVN phường triển khai thực hiện phối hợp công tác chặt chẽ hơn, toàn diện hơn. Củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân. Xây dựng các mô hình "Tổ dân phố không có tội phạm và TNXH" trong năm đã có 56/63 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố an toàn về ANTT. Phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992; Luật đất đai (sửa đổi) và tổ chức đánh giá nghiêm túc việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác và các chương trình phối hợp đã ký kết với các ban, ngành. Đồng thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh nội dung của Quy chế, chương trình phối hợp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và cơ sở.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2013 UBND phường với Ủy ban MTTQVN phường và các tổ chức đoàn thể sẽ tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện cho Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát, tham gia hoạt động quản lý Nhà nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)