Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc: Hội nghị quán triệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQVN phường nhiệm kỳ 2014 - 2019

Chiều ngày 04/9/2013 UBMTTQVN phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị quán triệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQVN phường nhiệm kỳ 2014 - 2019. Về dự hội nghị có Bà: Hoàng Thị Hải Yến - UVBTV, CT UBMTTQVN quận Liên Chiểu, ở phường có đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Nguyễn Tri Thám - CT UBMTTQVN phường, đ/c Đặng Văn Đấu - Trưởng công an phường, các ủy viên thường trực Mặt trận phường và Trưởng công tác mặt trận các khu vực dân cư tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Các cấp ủy chi bộ và Ban công tác mặt trận khu vực dân cư tham dự Hội nghị được quán triệt một số nội dung trọng tâm về công tác triển khai tổ chức Đại hội MTTQ các cấp theo Công văn số 300-CV/ĐU của Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam phường (nhiệm kỳ 2014-2019).

Đ/c Phạm Quốc Tư-PBT Thường trực Đảng ủy triển khai Công văn của Đảng ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam phường

Để Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường được tổ chức vào quý IV năm 2013 đúng thời gian và đạt kết quả tốt, Đảng ủy Hòa Khánh Bắc đề nghị UBND, UBMT, các đoàn thể của phường và cấp ủy chi bộ khu dân cư thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Thường trực UBMT phường xây dựng kế hoạch cho Đại hội, nội dung báo cáo để lấy các ý kiến của toàn thể thành viên trên cơ sở bán sát nội dung chỉ đạo trong chỉ thị số 28-CT/QU.

Phối hợp với UBND, các đoàn thể, ban tuyên giáo tổ chức tuyên truyền và triển khai các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội MTTQVN phường trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả bà đúng quy định., tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong hội viên hiểu rõ những hoạt động của MTTQVN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường.

Đối với cấp ủy chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt nội dung hướng dẫn số 21/2013/HD-MT ngày 7/8/2013 của Ban thường trực UBMTTQVN phường, lãnh đạo Ban công tác Mặt trận chuẩn bị tốt các nọi dung để tiến hành hội nghị tổng kết theo hướng dẫn của Thường trực UBMTTQVN phường.

Đ/c Nguyễn Tri Thám-CT UBMTTQVN phường triển khai hướng dẫn tỏ chức ĐH UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2014-2019

Các cấp ủy chi bộ và Ban công tác mặt trận tham dự Hội nghị được quán triệt một số nội dung trọng tâm về công tác triển khai tổ chức Đại hội MTTQ các cấp theo Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 26-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng, Chỉ thị số 28-CT/QU ngày 18/7/2013 của quận ủy Liên Chiểu, công văn số 300-CV/ĐU ngày 16/8/2013 của Đảng ủy Hòa Khánh Bắc về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường (nhiệm kỳ 2014 - 2019) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam phường; các kế hoạch, đề cương dự thảo văn kiện Đại hội, các tiêu chuẩn, quy trình trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam phường.

Báo cáo tổng kết ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ và chương trình hành động của Mặt trận TQVN phường và góp ý bổ sung, sửa đổi điều lệ MTTQVN. Phát động thi đua chào mừng ĐH Mặt trận các cấp, các mục tiêu, chương trình cụ thể nhằm tại không khí phấn khởi của nhân dân trong cộng đồng dân cư..

Đại hội MTTQ các cấp nhằm nâng cao nhận thức và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam phường cần gắn việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Bà Hoàng thị Hải Yến-Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu phát biểu chi đạo hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Hoàng thị Hải Yến-Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu nhấn mạnh, để việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường đạt yêu cầu, đội ngũ cán bộ Mặt trận từ phường đến cơ sở nắm chắc Chỉ thị 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư trung ương Đảng và Chỉ thị 26-CT/TU ngày 25/6/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Chỉ thị số 28-CT/QU ngày 18/7/2013 của quận ủy Liên Chiểu, công văn số 300-CV/ĐU ngày 16/8/2013 của Đảng ủy Hòa Khánh Bắc về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường (nhiệm kỳ 2014 - 2019) và các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội. Do đó, các cấp lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường cần phát huy dân chủ, trí tuệ để hội nghị đạt yêu cầu và kết quả cao nhất.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014 - 2019 các cán bộ Mặt trận sẽ được nâng lên một bước nhận thức và chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác trong tình hình mới; đồng thời góp phần tiếp tục mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội MTTQ các cấp phải được chuẩn bị chu đáo để diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, công tác chuẩn bị nhân sự cần phải chú trọng làm đúng theo quy trình từ chính quyền đến cơ sở, địa bàn dân cư, động viên sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi đạt kết quả tốt ĐH MTTQVN phường nhiệm kỳ 2014-2019.

Thời gian tiến hành Đại hội điểm UBMTTQVN phường Hòa Khánh Bắc được  thực hiện vào quý IV/2013 tức là 20-21/11/2013.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)