Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Khánh Bắc hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Ngày 18/2/2014, tại Hội trường Đại học Bách Khoa Đà Nãng, Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Về dự có đ/c Lương Nguyễn Minh Triết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, đ/c Nguyễn Ẩn - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu, đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND phường, BCH Đảng ủy phường và toàn thể đảng viên trên địa bàn phường.

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đảng bộ phường nhấn mạnh đây là hội nghị hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc học tập, quán triệt, thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI).

 


Đ/c Lương Nguyễn Minh Triết - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy Liên Chiểu
báo cáo tại hội nghị

 

Trong thời gian 01 ngày, các đảng viên được nghe báo cáo viên trình bày và quán triệt Kết luận số 75 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) "Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước"; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện  kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 28-NQ/TW "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và Kết luận số 74-KL/TW về "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014", đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.

 

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm bắt đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung, những Nghị quyết, Kết luận của kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI), giúp cán bộ Đảng viên và quần chúng ưu tú nắm vững và hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Kết luận. Qua đó các tổ chức cơ sở Đảng về triển khai, quán triệt Nghị quyết tại đơn vị mình đến tận các chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).