Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam: Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 khóa VI.

Ngày 19/02/2014, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 8 và Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) cho hơn 250 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Lê Duy Du (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND) chủ trì hội nghị.

 

 

Tại hội nghị, các đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 75 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) "Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện  kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 28-NQ/TW "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và kết luận số 74-KL/TW về "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014", đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

 

Hội nghị lần này giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản các chủ trương, quan điểm của Đảng, tinh thần của các Nghị quyết, kết luận, trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao niềm tin, ý chí cánh mạng, tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.