Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam: Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng và Kết luận số 09 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Ngày 11/9/2014, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng và kết luận số 09 của Bộ Chính trị (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ẩn, Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy, Báo cáo viên Thành ủy.

 

 

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên toàn phường đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 33 của Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; kết luận số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quy chế bầu cử trong Đảng và Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm bắt đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng khóa XI. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.