Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Nam: Học tập Bác từ Chỉ thị 03.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, cơ bản đảm bảo các bước, nội dung theo quy định. Đã gắn kết việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ phường đến cơ sở đã có những nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo; xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng. Cấp ủy Đảng, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch nêu gương rõ ràng, thiết thực để cấp dưới làm theo. Các ngành, đoàn thể phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị; gắn thực hiện Chỉ thị với các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác là những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày. Chỉ thị đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

 


Treo ảnh Bác tại từng hộ gia đình

 

Một trong những chuyển biến tích cực của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là tinh thần nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong toàn phường. Trên cơ sở Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt nội dung quy định, đồng thời cụ thể hóa, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và thực hiện phong trào "Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp tự giác đi đầu, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Qua đó, chú trọng chỉ đạo, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả trong thực thi công vụ (nhất là về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc), về tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức thực thi công vụ.

 


Chào cờ đầu tháng, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu dưới cờ

 

Qua triển khai, đa số cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể đã thể hiện rõ nhận thức về trách nhiệm nêu gương, tự giác thực hiện học tập và làm theo Bác trên các mặt. Đó là: ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, ý thức phấn đấu khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; ý thức phục vụ nhân dân; phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình, tự nhận khuyết điểm; ý thức đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác… Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác.

 


Hội CCB - Đoàn Thanh niên tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ

 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tác động tích cực, mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường, các cá nhân đều thấm sâu những lời dạy của Bác; xem việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng tâm, là việc làm thường xuyên, lâu dài của mỗi cán bộ, đảng viên; trong mỗi việc làm dù công việc lớn hay nhỏ, đơn giản hay khó khăn đều thể hiện rõ tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhiều đồng chí là đảng viên đã nghỉ hưu đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư luôn gương mẫu đi đầu trong học tập, sáng tạo trong công tác, tiết kiệm trong tiêu dùng, nói đi đôi với làm, thực sự là tấm gương để cán bộ quần chúng noi theo. Qua đó, các đảng viên chọn việc để đăng ký vào sổ tay và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo cho các cấp ủy chi bộ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hàng tháng của các cấp ủy chi bộ, lấy kết quả học tập và làm theo Bác để đánh giá phân loại hàng năm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình, tiên tiến, gương người tốt việc tốt coi trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của mỗi cá nhân.

 


Trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo

 

Qua 3 năm triển khai thực hiện, phường Hòa Hiệp Nam đã tổ chức đăng kí thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lồng ghép triển khai học tập các chuyên đề với số lượng đảm bảo, chất lượng. Căn cứ quy chế làm việc của BCH Đảng bộ khóa XIII, BTV Đảng ủy phường đã ban hành các quy chế hoạt động, các Nghị quyết, văn bản hướng dẫn, kết quả có 100% cán bộ đảng viên, công chức đều hoàn thành bản đăng kí cá nhân về làm theo tấm gương của Bác. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 đã phát huy hiệu lực, qua đó đã tổ chức kiểm tra, giám sát 26 chi bộ về thực hiện Chỉ thị 03, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị. Công tác xây dựng Đảng được tập trung chú trọng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, các chỉ thị, nghị quyết được quán triệt, triển khai nghiêm túc đến từng chi bộ, khu dân cư, công tác phát triển đảng được quan tâm đầu tư có chất lượng; công tác xây dựng Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội được thường xuyên củng cố, kiện toàn gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, cốt cán có độ tin cậy cao…

 


Tham gia Hội thi tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 29 của Thành ủy Đà Nẵng

 

Hằng năm, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 03 với hình thức tổ chức báo công dâng Bác được Đảng bộ phường lồng ghép với tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Liên Chiểu về việc thực hiện treo ảnh Bác Hồ tại cơ quan, đơn vị, đến nay toàn phường có 100% các cơ quan, đơn vị, trường học đã thực hiện việc treo ảnh Bác gắn với nội dung "5 xây, 5 chống", trong đó có 100% cán bộ, đảng viên từ phường đến cơ sở, 60% các hộ dân đã tiến hành treo ảnh Bác tại gia đình.

 


Đẩy mạnh cải cách hành chính

 

Có thể khẳng định, hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn phường đã tạo được những chuyển biến tích cực, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác được tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu. Cán bộ, đảng viên và nhân dân càng nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy chi bộ đều gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo thành các phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương trong những năm qua.

 

Việc thực hiện Chỉ thị đã phát hiện những mô hình hay, những gương người tốt, việc tốt như đồng chí Lê Duy Du, đồng chí Trương Văn Cúc, đồng chí Trần Phước Hành, bác sĩ Trần Đình Thông, các tập thể tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường; ở cơ sở có cấp ủy chi bộ Xuân Thiều 10, khu dân cư 2 Nam Ô 2 đã vận động kinh phí xây dựng hơn 30m bê tông lan can sắt và 40 trụ bê tông có chắn lưới thép đảm bảo an toàn giao thông…Qua 3 năm toàn phường có trên 15 tập thể, hơn 30 cá nhân tiêu biểu được vinh danh trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Thành ủy Đà Nẵng, Quận ủy Liên Chiểu, Đảng bộ phường tổ chức.

 

Trong thời gian đến, để đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, phường Hòa Hiệp Nam sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực trước mắt và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thông qua các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, gắn chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; đưa việc "học tập và làm theo" trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nề nếp của mỗi người hằng ngày trên mỗi cương vị công tác. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân có thể giám sát, giúp đỡ. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; chú trọng phát huy vai trò tham mưu của Bộ phận giúp việc cấp ủy. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức sinh động và phù hợp; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; tạo sự lan tỏa các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Đảng và trong toàn xã hội.

 

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.

(Người đăng: tuanhn).