Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc: Hội nghị phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Luật Hòa giải ở cơ sở.

UBND phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn phường triển khai, phổ biến, giới thiệu về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Luật Hòa giải ở cơ sở.

 


Ông Huỳnh Sự, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, báo cáo viên  tại hội nghị

 

Hội nghị đã nghe Ông Huỳnh Sự, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy, báo cáo viên  trình bày lần lượt 11 chương của Hiến pháp sửa đổi 2013, trong đó tập trung vào những điểm mới tại Chương I - Chế độ chính trị, Chương II - Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Chương V - Quốc hội, Chương VII - Chính phủ, Chương IX – Chính quyền địa phương. Với bố cục 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992), bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua năm 2013 có nhiều điểm mới về cả nội dung và kỹ thuật lập hiến. Hiến pháp sửa đổi đã thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ chính trị nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

 

Cũng tại hội nghị đã được nghe Bà Lê Thị Xuân Nga, Trưởng phòng Tuyên tuyền pháp luật của Sở Tư pháp thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là những điểm mới của Luật so với Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở được Quốc hội ban hành ngày 25/12/1998. Theo đó, Luật hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 với 05 chương, 33 điều thay thế Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày 25/12/1998.

 

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này, UBND phường yêu cầu các Tổ dân phố tranh thủ sự chỉ đạo của chi bộ, phối hợp với Ban công tác mặt trận nghiêm túc triển khai, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, nhằm hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận, được hiểu và thực hiện theo hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

Như Hân.

(Người đăng: tuanhn)