Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc: Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Sáng nay (10/9/2014), tại hội trường Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 90 KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

 

Dự Hội nghị có các đồng chí Huỳnh Sự - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; đ/c Trương Công Hiếu - Bí thư Đảng bộ phường. Tham gia học Nghị quyết gồm: Ban Chấp hành Đảng bộ; cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, cán bộ công chức phường.

 


Đ/c Huỳnh Sự - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy truyền đạt Nghị quyết

 

Đồng chí Huỳnh Sự - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; về định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn học thực sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 


Cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tham gia học tập

 

Tiếp đó, đồng chí Trương Công Hiếu - Bí thư Đảng bộ phường đã quán triệt và triển khai Quyết định 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 30/5/2014 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, phân tích rõ những quy định, thay đổi mới của quy chế bầu cử trong Đảng nhằm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, làm cho Đảng ta thật sự là một tổ chức cách mạng chặt chẽ, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao; định hướng đại hội đảng bộ các cấp sắp tới.

 

Đồng chí Thân Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND phường đã quán triệt và triển khai thực hiện một số Kết luận, Quyết định của Bộ Chính trị. Cụ thể như Kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

 

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và Kết luận số 90 KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ quản lý nắm được nội dung tinh thần của Nghị quyết, từ đó xây dựng triển khai thực hiện tại đảng bộ, chi bộ địa phương một cách thiết thực hiệu quả, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân hiểu được chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng ta.

 

Như Hân.