Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Giới thiệu các chương trình, sản phẩm tín dụng của các TCTD trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" trong quý IV/2014 và kế hoạch thực hiện chương trình "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2015" của UBND thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trong cuối năm 2014, đặc biệt là nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2015. UBND quận phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Đà Nẵng phổ biến cho các doanh nghiệp trên địa bàn biết và tham khảo thông tin để tiếp cận sản phẩm tín dụng của các TCTD trên địa bàn.

 

THỐNG KÊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, SẢN PHẨM TÍN DỤNG 
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

 

 

 

TẢI VỀ