Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Danh sách các tập thể cá nhân đề nghị thành phố khen thưởng năm 2014

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THÀNH PHỐ

KHEN THƯỞNG NĂM 2014

 

(Theo tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 04/02/2015 của UBND quận Liên Chiểu)

(Theo tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 04/02/2015 của UBND quận Liên Chiểu)

 

I. Cờ thi đua xuất sắc:

1. Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu

2. Ban Dân vận Quận ủy

3. UBND phường Hòa Khánh Bắc

4. Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu

II. Tập thể lao động xuất sắc:

1. Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu

2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu.

3. Thanh tra quận Liên Chiểu

4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu

5. Phòng Quản lý Đô thị quận Liên Chiểu

6. Uỷ ban nhân dân phường Hoà Hiệp Bắc

7. Uỷ ban nhân dân phường Hoà Hiệp Nam

8. Uỷ ban nhân dân phường Hoà Khánh Bắc

9. Ban Tổ chức Quận uỷ Liên Chiểu

10. Ban Tuyên giáo Quận uỷ Liên Chiểu

11. Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ Liên Chiểu

12. Văn phòng Quận uỷ Liên Chiểu

13. Ban Dân vận Quận uỷ Liên Chiểu

14. Uỷ ban MTTQVN quận Liên Chiểu

15. Đoàn TNCSHCM quận Liên Chiểu

16. Hội Nông dân quận Liên Chiểu

17. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quận Liên Chiểu

III. Chiến sĩ thi đua cấp thành phố:

- Ông: Dương Thành Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu