Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Tải về

1

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước

File đính kèm

2

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN qua hệ thống KBNN

File đính kèm

3

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống KBNN

File đính kèm

4

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước

File đính kèm

5

Thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước

File đính kèm

6

Thủ tục kiểm soát chi từ tài khoản tiền gửi tại KBNN

File đính kèm

7

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước

File đính kèm

8

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

File đính kèm

9

Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước

File đính kèm

10

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia

File đính kèm

11

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

File đính kèm

12

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

File đính kèm

13

Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

File đính kèm

14

Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc nhà nước

File đính kèm

15

Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản

File đính kèm

16

Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt

File đính kèm

17

Thủ tục thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

File đính kèm

18

Thủ tục thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

File đính kèm

19

Thủ tục chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kề)

File đính kèm

20

Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất

File đính kèm

21

Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp

File đính kèm

22

Thủ tục Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng

File đính kèm

23

Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản

File đính kèm