Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Công văn số 357/UBND-TNMT ngày 06/5/2013 của UBND quận Liên Chiểu V/v đóng góp ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn quận (lần 2)

Kính gửi:

           - Các phòng, ban thuộc quận;

           - UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể quận;

           - UBND 05 phường;

           - Ban quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng;

           - Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu.

           Căn cứ các Phiếu đóng góp ý kiến của các đơn phòng, ban, hội đoàn thể quận; UBND 05 phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tại cuộc họp ngày 20/3/2013 của UBND quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và soạn thảo lại kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường" giai đoạn 2013 – 2015. Để có cơ sở hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường" giai đoạn 2013 – 2015 trên địa bàn quận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương cũng như đảm bảo tính khả thi khi triển khai vào thực tế.

           Nay, UBND quận Liên Chiểu kính đề nghị các phòng, ban trực thuộc quận; UBMTTQVN, các hội, đoàn thể quận; UBND 05 phường và các cơ quan, đơn vị liên quan đóng góp ý kiến (lần 2) cho Dự thảo Kế hoạch này bằng văn bản và gửi về UBND quận thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/5/2013.

           Tài liệu góp ý cho Dự thảo Kế hoạch (lần 2) được gửi trực tiếp qua mạng điện tử "Tại hòm thư trao đổi nội bộ - văn phòng không giấy quận" và có đăng tải trên trang Website quận www.lienchieu.danang.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận "Điện thoại: 05113.736.717" để nhận tài liệu góp ý.

           Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 05 phường triển khai thực hiện./.

 

Đính kèm:  

                      Công văn 357/UBND-TNMT

                      Phụ lục 1

                      Dự thảo (Lần 2) Kế hoạch xây dựng thành phố môi trường giai đoạn 2013 - 2015

                      Phiếu góp ý

 

         Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu.