Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Công văn số 116/STNMT-BCĐ ngày 28/01/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, đề xuất các nhiệm vụ và dự án thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" giai đoạn 2013 - 2015

Công văn số 116/STNMT-BCĐ ngày 28/01/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, đề xuất các nhiệm vụ và dự án thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" giai đoạn 2013 - 2015

TẢI VỀ