Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Chương trình hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 .

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Nâng cao hiểu biết cho cán bộ và nhân dân về nội dung các văn bản pháp luật để từ đó giúp mọi người nâng cao ý thức, nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực thi và chấp hành pháp luật, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 

2. Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp để nâng cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các Phòng ban, ngành, đoàn thể của quận trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

 

3. Đảm bảo triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời văn bản pháp luật mới, những văn bản pháp luật quan trọng, cần thiết đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận.

 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

 

1. Hướng dẫn các cơ quan thành viên Hội đồng quận, UBND các phường xây dựng Kế hoạch, chương trình hoạt động của năm 2014 trên cơ sở các nội dung kế hoạch của UBND quận về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014.

Thời gian thực hiện: tháng 02/2014.

Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, các cơ quan thành viên của Hội đồng.

 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến giáo dục pháp luật:

a) Các đề án thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kèm theo Quyết nghị số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2012-2016.

-  Thời gian thực hiện: cả năm 2014.

- Cơ quan chủ trì:

+ Phòng Tư pháp quận với Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước".

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo với Đề án " Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường".

+  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội với Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp"

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan thành viên có liên quan đối với từng Đề án của Hội đồng quận.

b) Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết dịnh số 1133/QĐ- TTg ngày 15/7/2013 theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012  của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2014.

- Cơ quan chủ trì:

+ Phòng Thanh tra quận với Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016".

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận với Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016".

+ Đài Truyền thanh quận với Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài truyền thanh quận".

- Cơ quan phối hợp: các thành viên có liên quan đối với từng Đề án của Hội đồng quận.

c) Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011- 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QQĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

- Thời gian thực hiện: cả năm 2014

- Cơ quan chủ trì: Quận đoàn Liên Chiểu

- Cơ quan phối hợp: Công an quận, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Tư pháp; Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan.

 

3. Tiếp tục hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện có Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày 09 tháng 11 theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng ký các nội dung pháp luật cần triển khai tại cơ quan, đơn vị thực hiện theo từng tháng, đợt cao điểm (ngày 09/11) để có kế hoạch triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan thành viên Hội đồng; các phòng ban, ngành, đoàn thể thuộc quận, các phường.

- Cơ quan tham gia phối hợp: Phòng Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng).

 

4. Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn quận.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2014

- Cơ quan chủ trì: UBND quận (Phòng Tư pháp tham mưu); UBND các phường (công chức Tư pháp – hộ tịch tham mưu).

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan đến việc đánh giá theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp quận, phường.

 

5. Tổ chức hội nghị giới thiệu, tập huấn của các văn bản pháp luật tập trung vào các nhóm chính văn bản pháp luật sau:

 

a) Các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 năm 2013 (Hiến pháp sửa đổi năm 2013; Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trúLuật Hòa giải ở cơ sởLuật Phòng, chống thiên taiLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiêpLuật Giáo dục quốc phòng và an ninhLuật Khoa học và công nghệ);  

 

b) Các văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến cán bộ, công chức và nhân dân (các quy định về xử lý vi phạm hành chính, lao động, công đoàn, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng…).

Đối tượng tham dự: Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các Phòng ban, ngành, đoàn thể của quận, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của quận, thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

- Cơ quan thực hiện: các phòng ban, ngành, đoàn thể quận, các phường.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp.

 

6. Biên soạn, tiếp nhận và nhân bản các loại tài liệu tuyên truyền như tờ gấp, tờ rơi, hỏi đáp pháp luật… tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: Kinh doanh - doanh nghiệp; An toàn giao thông; Môi trường - đô thị; Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

- Thời gian thực hiện: cả năm 2014.

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan thành viên của Hội đồng quận.

 

7. Theo dõi, tổng hợp cung cấp thông tin, số liệu cho cơ quan Thường trực Hội đồng thành phố về các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận để đăng Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng)

- Cơ quan tham gia phối hợp: các cơ quan thành viên Hội đồng.

 

8. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật quận, hướng dẫn UBND các phường công nhận đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương theo quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm… cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của quận, thành viên Hội đồng và đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của quận và 5 phường.

- Thời gian thực hiện: quý II, III/2014. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan tham gia phối hợp: các cơ quan thành viên Hội đồng.

 

9. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2014

a) Nhân dân sống vùng ven biển và ngư dân.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế , Công an quận, Đồn Biên phòng Hải Vân và các cơ quan liên quan.

b) Đối với người lao động trong các doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Liên đoàn lao động quận.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, Bảo hiểm xã hội quận và các cơ quan liên quan.

c) Đối với nạn nhân bạo lực gia đình:

- Cơ quan thực hiện: UBND phường, Ùy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các thành viên Mặt trận ở phường.

d) Đối với người khuyết tật:

- Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với tổ chức khuyết tật và các cơ quan, tổ chức liên quan.

đ) Đối với người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, người bị phạt tù được hưởng án treo.

- Cơ quan thực hiện: UBND phường phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cộng đồng dân cư và gia đình người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, người bị phạt án tù được hưởng án treo tổ chức, phổ biến pháp luật cho đối tượng này.

 

10. Triển khai việc phát hành Trang tin pháp luật đến từng hộ gia đình theo Công văn số 641/CV-HĐ ngày 08/05/2013 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2014 (định kỳ hàng quý).

- Cơ quan thực hiện: Thường trực Hội và Hội Luật gia quận.

- Cơ quan phối hợp: các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, các phường.

 

11. Xây dựng nội dung và tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng trên phương tiện thông tin đại chúng của quận; chuyên mục tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của quận.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2014.

- Cơ quan thực hiện: Đài Truyền thanh, Văn phòng UBND quận.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan thành viên của Hội đồng quận.

 

12. Tổ chức kiểm tra hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thành lập Đoàn kiểm tra của quận để kiểm tra việc tổ chức triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan thành viên Hội đồng và các phường.

- Thời gian thực hiện: quý III/2014.

- Cơ quan làm đầu mối: Phòng Tư pháp tham mưu Hội đồng chọn đơn vị để kiểm tra, thành phần tham gia Đoàn kiểm tra.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các Chương trình, kế hoạch.

 

13. Tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, tổng kết hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận năm 2014, cụ thể:

- Thời gian tổ chức: dự kiến đầu tháng 7/2014 và cuối tháng 12/2014.   

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan thành viên Hội đồng. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận và UBND các phường

a) Trên cơ sở Chương trình hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, đề nghị các thành viên của Hội đồng và UBND các phường xây dựng chương trình hoạt động cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

b) Định kỳ 6 tháng một lần báo cáo tình hình triển khai và kết quả hoạt động cho cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận (thông qua Phòng Tư pháp) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND quận, Chủ tịch Hội đồng.

 

2. Phòng Tư pháp- cơ quan Thường trực Hội đồng

a) Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các thành viên Hội đồng và UBND các phường trong việc tổ chức triển khai Chương trình này;

b) Tham mưu Hội đồng tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch, chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng ban, ngành, đoàn thể quận và các phường.

c) Định kỳ 6 tháng một lần báo cáo Uỷ ban nhân dân quận, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật quận về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình này; đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện cụ thể các vấn đề, nội dung công tác phát sinh của Hội đồng trong năm 2014.

 

Duy Lộc - Phòng Tư pháp.