Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

BQL các chợ quận Liên Chiểu hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013.

Sáng ngày 12/3/2014, Ban quản lý các chợ quận Liên Chiểu tổ chức lớp học triển khai Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/02/2014 của UBND quận Liên Chiểu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới và Quy định số 02-QĐ/QU ngày 21/01/2013 của Đảng bộ các cơ quan Chính quyển về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan đơn vị.

 

 

Để nội dung Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy; Quy định số 02-QĐ/QU ngày 21/01/2013 của Đảng bộ các cơ quan chính quyển đến được với từng CBCNV, Ban quản lý các chợ đã chia lớp học trong 2 ngày (ngày 12 và ngày 13/3/2014) cho phù hợp với đặc thù làm theo ca trực của lực lượng bảo vệ tại chợ. Nội dung lớp học lần này nhằm giúp cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm và đạo đức công vụ, nắm vững nội dung cơ bản các chủ trương, quan điểm của Đảng, tinh thần của các Nghị quyết, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

 

 

Kết thúc lớp học, toàn thể CBCNV được tham gia viết cam kết, đăng ký thực hiện theo nội dung "5 xây", "3 chống" phù hợp với nội dung công việc cụ thể được phân công.

 

 

Bộ phận TC-HC BQL các chợ quận Liên Chiểu.