Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng 5 năm (2016 - 2020) quận Liên Chiểu.

Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng 5 năm (2016 - 2020) quận Liên Chiểu.

 

Tải về