Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ.

Từ năm 2005, theo quy định tại Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữQuyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ, báo cáo thống kê là báo cáo định kỳ hàng năm về công tác văn thư, lưu trữ.

 

Đến ngày 31 tháng 10 năm 2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Thông tư đã bãi bỏ Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV, Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV và có quy định một số nội dung mới so với 02 quyết định nêu trên, cụ thể:

 

Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê được quy định tại Thông tư rộng hơn, bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp và đơn vị vũ trang nhân dân.

 

Đối tượng thống kê (nội dung báo cáo): Bên cạnh các nội dung yêu cầu thống kê được quy định tại Quyết định số 13, Quyết định số 14 như: tổ chức; nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ; văn bản đi, văn bản đến; hồ sơ; tài liệu lưu trữ; thu thập và loại hủy tài liệu; tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; kho lưu trữ; trang thiết bị dùng cho văn thư, lưu trữ; nghiên cứu khoa học về công tác văn thư, lưu trữ, tại Thông tư có thêm nội dung báo cáo về văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

 

Quy định về việc gửi báo cáo: Theo quy định tại Thông tư, bên cạnh việc báo cáo thống kê tổng hợp về công tác văn thư, lưu trữ theo 02 biểu mẫu, gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước như quy định cũ thì Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phải báo cáo thêm về thống kê cơ sở công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh. Như vậy, theo quy định mới, định kỳ hàng năm, Sở Nội vụ sẽ gửi về Cục 03 biểu mẫu báo cáo thống kê (02 biểu mẫu tổng hợp và 01 biểu mẫu cơ sở) thay vì 02 biểu mẫu tổng hợp như trước kia. Đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các phường thuộc quận, báo cáo theo 02 biểu mẫu đó là 01/TH và 02/TH.

 

Hình thức gửi báo cáo: Bên cạnh hình thức gửi báo cáo bằng văn bản giấy như trước đây, Thông tư quy định thêm 1 hình thức nữa là gửi văn bản điện tử định dạng dưới bảng tính Excel (gửi kèm thư điện tử).

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức báo cáo và cơ quan, tổ chức nhận báo cáo (những nội dung này chưa được quy định tại Quyết định số 13, Quyết định số 14); Đối với chế độ báo cáo thống kê cơ sở, kỳ hạn báo cáo và thời hạn gửi báo cáo vẫn không thay đổi so với quy định cũ.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013. Theo đó, các cơ quan, tổ chức báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV.

 

Thông tư số 09/2013/TT-BNV được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của UBND quận Liên Chiểu, địa chỉ: http://www.lienchieu.danang.gov.vn (mục văn bản quy phạm pháp luật) và file Excel của các biểu mẫu báo cáo tại mục Biểu mẫu điện tử.

 

Thủy Tiên, Phòng Nội vụ.