Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại các Chi bộ trực thuộc

Theo Kế hoạch số 53 KH/ĐU ngày 07/5/2013 của Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc, từ ngày 14/5 đến 14/7/2013, Tổ Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại các Chi bộ trực thuộc.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố và quận về 08 nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW; phản ánh những thuận lợi, khó khăn và những kiến nghị vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; việc đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị tại mỗi Chi bộ.

Tại Kế hoạch, Đảng ủy yêu cầu: các Chi bộ trực thuộc chủ động thực hiện kế hoạch, báo cáo đánh giá đúng thực chất tình hình thực hiện Chỉ thị, nêu rõ những việc làm thiết thực, cụ thể, những sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến thời điểm này Tổ Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường đã thực hiện kiểm tra 24/32 Chi bộ.

Tổ Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường thực hiện công tác kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy các cấp uỷ đã quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 gắn với nội dung đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng đảng viên, của tập thể Chi bộ, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và  trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Việc sinh hoạt học tập theo chuyên đề trong các chi bộ đạt hiệu qủa cao. Các cấp uỷ đã chỉ đạo hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế của từng khu dân cư, chú trọng việc chỉ đạo làm theo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nâng cao chất lượng việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc.

Như Hân