Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng ủy Hòa Khánh Bắc triển khai Chỉ thị 29-CT/TU

Chiều ngày 15/11/2013, Đảng ủy Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ về "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới"; Hướng dẫn 11-HD/TCTU của Thành uỷ Đà Nẵng về kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013, Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 6/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỉ luật, kỉ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới cho các cấp ủy chi bộ trược thuộc Đảng bộ phường và cán bộ CCVC phường.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe Đảng ủy truyền đạt sâu những nội dung nêu trong Hướng dẫn số 22 của Ban Tổ chức Trung ương; nội dung kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân, Hướng dẫn 11-HD/TCTU của Thành uỷ Đà Nẵng về kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013. Qua kiểm điểm nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và các kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lí các cấp, các ngành; đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên một cách thực chất hơn và góp phần cải cách hành chính trong sinh hoạt Đảng.

Đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND phường triển khai Chỉ thị số 29-CT/TU

Hội nghị cũng đã triển khai nội dung Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Trọng tâm là việc tập trung giáo dục và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; nâng cao hơn nữa đạo đức công vụ theo tinh thần 5 xây là "Trách nhiệm", "Chuyên nghiệp", "Trung thực", "Kỷ cương", "Gương mẫu"; đồng thời kiên quyết thực hiện 3 chống các biểu hiện "Quan liêu", " Tiêu cực" , " Bệnh hình thức".

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)