Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và các Kết luận hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Ngày 15/8/2013, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và các Kết luận hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, công chức cơ quan phường. Các đồng chí : Hà Thành Thương, Trưởng Ban Tổ chức quận ủy; Hà Thúc Liêu Trưởng Ban Dân vận quận ủy; Lê Thị Hằng, Phó Ban Tuyên giáo quận ủy, trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết và các Kết luận hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và các Kết luận hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Hội nghị được nghe giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 tại hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 tại hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 tại hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 tại hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI "Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020".

Đ/c Hà Thành Thương, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quán triệt và triển khai Nghị quyết

Hội nghị  đã thông qua dự thảo  Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Kế hoạch thực hiện  chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch của Quận ủy về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" của Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc.

Như Hân