Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác Đại hội Đảng các cấp.


Hội nghị hướng dẫn công tác Đại hội Đảng các cấp


Phát biểu quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cán - Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn đảng bộ, đánh giá kết quả của một nhiệm kỳ, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí mong muốn các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào các văn bản của Đại hội để mọi công tác phục vụ Đại hội đảm bảo đúng quy trình và thành công.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai các văn bản: Chỉ thị số 36-CT/TƯ ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp. Các đại biểu nhất trí với tinh thần chung là: Việc tổ chức đại hội phải theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, đi đôi với với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức Đảng. Công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải đảm bảo đúng quy định, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ đảm bảo đúng tiến độ, đúng nguyên tắc, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

 

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội chi bộ bắt đầu từ tháng 1/2015, kết thúc trước ngày 25/01/2015.

 

Như Hân.