ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG 

HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN LIÊN CHIỂU

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH  

 

 

Điều 1. Tên gọi:

    1. Tên gọi Hội viết bằng tiếng Việt: Hội doanh nghiệp quận Liên Chiểu.

    2. Tên Hội viết bằng tiếng nước ngoài : Lien Chieu Enterprises Association.

    3. Tên Hội viết tắt:  HDNLC

Điều 2. Tôn chỉ và mục đích

    1. Thu thập và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình kinh tế trong và ngoài nước về các chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho các thành viên của Hội và giúp các doanh nghiệp thành viên tiếp cận và hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quan hệ hợp tác các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

    2. Tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp đóng góp đề xuất nguyện vọng, cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trực tiếp đối thoại với cơ quan quản lý Nhà nước khi cần thiết.

    3. Tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với khả năng của Hội.

    4. Mục đích của Hội là tập hợp, vận động trên nguyên tắc tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, các nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật, đầu tư công sức và trí tuệ vào việc phát triển các doanh nghiệp theo đúng chủ trương, luật pháp của Nhà nước, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Hội viên.

Điều  3. Đối tượng, phạm vi hoạt động của Hội gồm:

1. Đối tượng hoạt động của Hội: Tất cả các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, các nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật đang làm việc trên địa bàn quận Liên Chiểu.

2. Hội có phạm vi hoạt động trong địa bàn quận Liên Chiểu thuộc Thành phố Đà Nẵng;

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội 

Tổ chức, hoạt động của hội được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

1. Tự nguyện; tự quản; 

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động;

4. Không vì mục đích lợi nhuận;

5. Tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ hội.

Điều 5. Chịu sự quản lý nhà nước của UBND Quận Liên Chiểu.

Điều 6. Tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản

    Hội doanh nghiệp quận Liên Chiểu là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước theo Quyết định thành lập của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có tài sản riêng, có khuôn dấu riêng, có biểu tượng riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch.

Điều 7. Trụ sở giao dịch của Hội

    Trụ sở giao dịch chính của Hội đóng trên địa bàn quận Liên Chiểu thuộc Thành phố Đà Nẵng. 

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI

 

Điều 8.  Hội có các nhiệm vụ sau:

    1. Đại diện cho Hội viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Hội viên. Tham gia ý kiến, kiến nghị giải quyết các trường hợp, vụ việc thiệt hại đến quyền lợi của Hội viên;

    2. Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Hội viên để đề đạt với Chính quyền về những vấn đề liên quan đến các doanh nghiệp. Tập hợp ý kiến và thay mặt các doanh nghiệp hội viên phản ánh, kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi luật pháp, chính sách kinh tế nhằm phát triển hoạt động của các doanh nghiệp;

    3. Đoàn kết giúp đỡ Hội viên phát huy mọi khả năng và tiềm lực nhằm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế;

    4. Thu thập thông tin, các văn bản về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tiến bộ về khoa học kỹ thuật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để cung cấp cho các Hội viên trong Hội mở rộng kiến thức nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất kinh doanh;

    5. Tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành viên thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật trong kinh doanh, xây dựng mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ môi trường kinh doanh, tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với khả năng của Hội;

    6. Phát triển và xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh cả về chất và lượng, tổ chức hội nghị và hội thảo để trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích hợp tác và liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên nhằm bổ khuyết cho nhau những mặt yếu kém để cùng tồn tại phát triển. Xúc tiến thương mại giữa các Hội viên của doanh nghiệp trong Hội, giữa Hội viên và các tổ chức kinh tế khác;

    7. Tiếp nhận hợp tác đầu tư các nguồn kinh phí tài trợ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm giúp đỡ Hội hoạt động có hiệu quả;

    8. Xây dựng tổ chức Hội và phát triển Hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi của Hội;

    9. Hội được tổ chức làm một số dịch vụ tư vấn về kinh doanh cho các doanh nghiệp là Hội viên trong Hội.

Điều 9. Hội có các quyền sau:

    1. Được cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan chức năng cung cấp thông tin về các chính sách, luật pháp kinh tế liên quan đến các doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến Hội viên;

    2. Được cử đại diện tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo do cơ quan quản lý Nhà nước và ngành chức năng tổ chức về những vấn đề có liên quan;

    3. Đề cử người đại diện của hội tham gia vào danh sách ứng cử viên các tổ chức dân cử theo hướng dẫn của Uỷ ban MTTQVN quận;

    4. Hội có đại diện tham gia các cuộc sinh hoạt, hội nghị do các Ban ngành thuộc thành phố và quận tổ chức, được quyền góp ý kiến và đề xuất những vấn đề liên quan đến Hội và Hội viên;

    5. Được giới thiệu hội viên và đề cử người đại diện đi nước ngoài để tiếp cận thị trường, nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, thương thảo đầu tư... theo Luật pháp và quy định của Nhà nước;

    6. Được các cơ quan quản lý Nhà nước dành nhiều thuận lợi trong các hoạt động (thông qua Hội giới thiệu các đối tác, trao đổi về các dự thảo chính sách, chế độ...).

 

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN - QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

 

Điều 10. Tiêu chuẩn Hội viên, các loại Hội viên

    1. Tất cả các doanh nghiệp có trụ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn quận Liên Chiểu (kể cả chi nhánh), các nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật, các hợp tác xã, hộ cá thể có gắn bó tham gia hoạt động với các doanh nghiệp, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập và được Ban Chấp hành hoặc Đại hội của Hội chấp thuận hoặc mời đều trở thành Hội viên của Hội.

    2. Hội viên Hội được phân thành các loại như sau:

    a) Hội viên chính thức: Là tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận tham gia sinh hoạt tại Hội;

    b) Hội viên liên kết: Là những cá nhân, tổ chức tán thành tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội, nhiệt tình giúp Hội về mặt vật chất, tài sản và tinh thần nhưng không có điều kiện tham gia trực tiếp vào hoạt động của Hội. Hội viên liên kết được tham gia các hoạt động và tham dự Đại hội của Hội;

    c) Hội viên danh dự: Là những cá nhân có đóng góp đặc biệt về thực hiện mục đích của Hội được Ban Chấp hành nhất trí mời gia nhập; 

    d) Hội viên danh dự và liên kết không có quyền tham gia bầu cử và ứng cử Ban lãnh đạo Hội, không biểu quyết các vấn đề của Hội.

Điều 11. Quyền của Hội viên

    Hội viên của Hội có những quyền sau:

    1. Được tham gia Đại hội, bầu cử đại biểu tham dự Đại hội của Hội;

    2. Được ứng cử, đề cử, bầu vào Ban Chấp hành Hội và các chức vụ khác của Hội;

3. Đề đạt ý kiến với Đại hội về hoạch định những chính sách, phương hướng phát triển kinh tế, môi trường kinh doanh của Hội;

    4. Tham gia các hội thảo và gặp gỡ do Hội tổ chức;

    5. Được cấp thẻ hội viên, tham gia sinh hoạt các tổ chức của Hội. Được hưởng các chế độ ưu đãi khi sử dụng các loại dịch vụ do Hội cung cấp;

    6. Được quyền ra khỏi Hội (nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia);

    7. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng các quyền như Hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết và không phải đóng hội phí.

Điều 12. Nghĩa vụ của Hội viên

    1.  Đóng phí gia nhập và hội phí (1.000.000 đồng/năm) đúng kỳ hạn theo quy định của Hội;

    2. Tuân thủ các điều khoản trong bản Điều lệ của Hội và những nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp Hành và Ban Thường Vụ Hội;

    3. Thi hành Nghị quyết của Đại hội;

    4. Sinh hoạt đều đặn, đầy đủ, tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường do Ban Chấp Hành triệu tập;

    5. Cung cấp những thông tin, tài liệu, ý kiến thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội;

    6. Báo cáo tình hình của doanh nghiệp, giải quyết lao động việc làm, doanh thu theo quý để Hội nắm bắt được thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp. 

    7. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác của Hội để cùng thực hiện mục đích của Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh;

    8. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại Điều lệ; tuyên truyền phát triển Hội viên mới.

Điều 13: Thể thức vào Hội, ra Hội:

    1. Thể thức vào Hội:

    Các doanh nghiệp, các nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật có trụ sở đóng trên địa bàn quận Liên Chiểu muốn trở thành Hội viên phải có đơn xin tham gia vào Hội.

    2.Thể thức ra Hội:

    Hội viên nếu không muốn tiếp tục tham gia Hội thì làm đơn gửi Ban Chấp hành Hội.

    3. Tư cách Hội viên sẽ không còn giá trị, trong những trường hợp sau:

    a) Hội viên nộp đơn xin rút khỏi Hội.

    b) Doanh nghiệp bị cơ quan Nhà nước đình chỉ hoạt động, bị giải thể hay tuyên bố phá sản;

    c) Hội viên bị khai trừ ra khỏi Hội trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hội làm ảnh hưởng đến uy tín và tài chính của Hội theo Quyết định của Ban Chấp hành với sự nhất trí của 3/4 số Hội viên:

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI

 

Điều 14.  Tổ chức của Hội

    Hội doanh nghiệp quận Liên Chiểu tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hội quản lý và điều hành theo:

    - Đại hội toàn thể Hội;

    - Ban Chấp hành Hội;

    - Ban Thường vụ Hội;

    - Ban Kiểm tra. 

Điều 15. Đại hội

1. Nhiệm kỳ Đại hội: 5 năm

2. Hội nghị thường niên: Được tổ chức 01 năm một lần do Ban Chấp hành triệu tập để giải quyết các vấn đề sau:

    a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội và Ban Chấp hành trong năm.

    b) Quyết định phương hướng, chương trình hoạt động của Hội trong năm đến;

    c) Xem xét, thông qua báo cáo tài chính và tài sản của Hội;

    d) Thảo luận và quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội;

    e) Bầu bổ sung Ban Chấp hành (nếu có);

    f) Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban chấp hành.

3. Đại hội bất thường: Giữa hai kỳ Đại hội, Ban Chấp hành có thể triệu tập Đại hội nếu thấy cần thiết hoặc trên 1/2 số hội viên đề nghị triệu tập Đại hội bất thường để giải quyết những vấn đề về tổ chức và hoạt động của Hội mà vượt quá thẩm quyền của Ban Chấp hành.

4. Đại hội nhiệm kỳ: 

Đại hội được xem là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số Hội viên được triệu tập. Khi triệu tập Đại hội, Ban Chấp hành phải công bố chương trình nghị sự và gửi đến các Hội viên trước 15 ngày trước ngày Đại hội.

Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý đối với toàn thể Hội viên, được thông qua khi có trên 50% số Hội viên dự họp nhất trí. 

Nhiệm vụ của Đại hội:

1. Thông qua báo cáo của Ban chấp hành Hội về kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua.

2. Quyết định phương hướng và nhiệm vụ hoạt động của Hội nhiệm kỳ tới, quyết định kế hoạch ngân sách hàng năm của Hội. Quy định mức phí gia nhập, hội phí và các khoản thu khác của Hội.

3. Thông qua Điều lệ Hội, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

4. Bầu Ban chấp hành Hội, số lượng Ban chấp hành Hội do Đại hội quyết định.

5. Bầu Ban kiểm tra.

6. Bầu Ban thường vụ (do BCH bầu) 

7. Thông qua Nghị quyết đại hội.

Điều 16. Cơ cấu tổ chức hội và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan lãnh đạo Hội

1. Thể thức bầu, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành

    1. Ban Chấp hành là cơ quan do Đại hội bầu ra để lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Hội do Đại hội quyết định và bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc biểu quyết bằng giơ tay theo sự thống nhất của Đại hội. Ủy viên Ban Chấp hành phải được trên 50% số Hội viên dự họp tín nhiệm.

    2. Các Uỷ viên Ban Chấp hành bầu ra Ban Thường vụ và bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký các chức danh trên đều nằm trong Ban thường vụ. Chủ tịch Hội là người đại diện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trong nhiệm kỳ nếu vì một lý do nào đó mà số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành bị giảm thì Ban Chấp hành có thể triệu tập Đại hội bất thường để bầu bổ sung hoặc tạm cử người là Hội viên của Hội thay thế trong thời gian chờ Đại hội.

    3. Ban Chấp hành Hội có nhiệm kỳ là 05 năm, hoạt động theo quy chế được Đại hội thông qua.

    4. Ban Chấp hành Hội họp thường kỳ 2 tháng /một lần.

    5. Ban Chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

    - Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động giữa 2 kỳ Đại hội và Nghị quyết của Đại hội;

    - Thảo luận và thông qua kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Hội cho Hội viên biết;

    - Phê duyệt kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm; 

    - Chuẩn bị nội dung các kỳ họp và ấn định thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội;

    - Quyết định việc kết nạp Hội viên mới giữa hai kỳ Đại hội;

    - Quyết định xoá tên Hội viên vi phạm Điều lệ của Hội;

    - Xem xét những ý kiến, kiến nghị của Hội viên; chuẩn bị những thông tin, kiến nghị gửi đến các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác;

    - Quy định tổ chức và hoạt động các Ban Chuyên môn, Văn phòng Hội, Văn phòng đại diện tại các khu vực; quy định các nguyên tắc, chế độ, sử dụng và quản lý tài sản, tài chính của Hội;

    - Bầu cử và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Hội: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên thường vụ;

- Cử Trưởng các Ban Chuyên môn, các Trưởng đại diện của Hội ở các khu vực;

    - Chuẩn bị nội dung và chương trình nghị sự, tài liệu trình Đại hội;

    - Cuộc họp Ban Chấp hành phải được quá bán số uỷ viên tham dự mới được coi là hợp lệ và quyết định của Ban Chấp hành được biểu quyết theo đa số;

    - Tất cả các cuộc họp của Ban Chấp hành phải được ghi thành biên bản và lưu giữ tại Văn phòng của Hội;

    - Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội;

    - Giám sát công việc của Ban Thường vụ và các tổ chức trực thuộc. 

2. Thể thức bầu, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ

    2.1. Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Hội bầu. Cơ cấu Ban Thường vụ, bao gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký. Số lượng Uỷ viên do Ban Chấp hành Hội quyết định.

    2.2. Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành có nhiệm vụ:

    a) Thay mặt Ban Chấp hành Hội chỉ đạo, tổ chức thực hiện những công việc của Đại hội và của Ban Chấp hành đề ra và phải báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban Chấp hành Hội; 

    b) Xây dựng và điều hành các ban chuyên môn;

    c) Liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước và các ngành chức năng có liên quan về những vấn đề trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội.

    3. Ban thường vụ hoạt động theo quy chế được Ban Chấp hành Hội thông qua.

3. Thể thức bầu, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh chủ chốt

    a. Chủ tịch Hội có quyền hạn và trách nhiệm sau:

    - Đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật;

    - Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội và các quyết định của Ban Chấp hành Hội;

    - Triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành Hội;

    - Phê duyệt nhân sự Văn phòng Hội;

    - Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hội và toàn thể Hội viên về các hoạt động của Hội.

    b. Các Phó chủ tịch Hội là người giúp việc cho Chủ tịch, được Chủ tịch phân công giải quyết từng vấn đề cụ thể và một Phó chủ tịch có thể được uỷ quyền điều hành công việc của Ban Chấp hành Hội khi Chủ tịch vắng mặt.

c. Tổng thư ký Hội

    -  Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hội;

    - Xây dựng quy chế hoạt động của Văn phòng, quy chế quản lý tài sản của Hội trình Ban Chấp hành Hội phê duyệt;

    - Định kỳ báo cáo cho Ban thường vụ và Ban Chấp hành Hội về các hoạt động của Hội;

    - Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội;

    - Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các Hội viên;

    - Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hội và trước pháp luật về hoạt động của văn phòng Hội.

Điều 17. Thể thức bầu, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm tra

    1. Ban Kiểm tra do Đại hội bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với một nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 05 năm. Số lượng do Đại hội quyết định.

    2. Ban Kiểm tra bầu ra Trưởng ban để điều hành công việc của ban. Ban có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động của Hội về các mặt, thi hành Điều lệ, thực hiện các Nghị quyết của đại hội và Ban Chấp hành, thu chi về tài chính và làm báo cáo trình Đại hội.

    3. Ban Kiểm tra được mời dự các cuộc họp của Ban Chấp hành nhưng không có quyền biểu quyết. 

4. Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Đại hội thông qua.

Điều 18. Thể thức bầu, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng của Hội

    1. Văn phòng của Hội được tổ chức và hoạt động theo quy chế do Thư ký trình Ban Chấp hành Hội phê duyệt.

    2. Các nhân viên Văn phòng có thể là Hội viên của Hội hoặc hợp đồng nhân viên (việc hợp đồng lao động và trả lương cho nhân viên văn phòng là do Đại hội quyết định).

    3. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội: 

- Văn phòng Hội là nơi tiếp nhận và cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về tình hình kinh tế trong và ngoài nước cho các hội viên trong Hội mà Văn phòng thu nhận được; 

- Thu hội phí các Hội viên cũng như tiếp nhận các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác; 

- Phục vụ Ban Chấp hành tổ chức các cuộc họp của Hội; 

- Tìm kiếm thông tin qua nhiều kênh (báo chí, các văn bản Nhà nước, Internet...) để cung cấp cho Hội viên khi họ có nhu cầu; 

- Mọi khoản chi và thu của Văn phòng phải được ghi chép đầy đủ và minh bạch.

 

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH  - TÀI SẢN CỦA HỘI

 

Điều 19. Về tài chính của Hội

    1. Tài chính Hội theo chế độ tự chủ.

    2. Nguồn thu của Hội

        a) Hội phí hàng năm của các Hội viên;

        b) Các khoản đóng góp tự nguyện ủng hộ của Hội viên;

        c) Các khoản tài trợ;

        d) Các khoản thu do hoạt động của Hội mang lại.

    3. Các khoản chi hoạt động như sau:

        a) Các chi phí hợp lý phục vụ cho Hội hoạt động;

        b) Chi cho công tác hoạt động xã hội; 

        c) Chi trả lương, thù lao (nếu có);

        d) Các khoản chi khác được Đại hội đồng ý.

    4. Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lập, quản lý và sử dụng quỹ của Hội theo quy định của Điều lệ và Pháp lệnh hiện hành. Toàn bộ việc thu, chi phải có sổ sách, chứng từ theo dõi và ghi lại đầy đủ để báo cáo trước Đại hội.

Điều 20. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hội

    1. Ban Chấp hành Hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hội phù hợp với quy định của Nhà nước.

    2. Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai hàng năm cho Hội viên biết.

Điều 21. Phương thức giải quyết tài sản, tài chính khi Hội giải thể

Việc giải quyết tài sản, tài chính của Hội khi giải thể Hội được thực hiện theo trình tự đã quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 22. Khen thưởng

    Hội viên có thành tích đóng góp xây dựng Hội hoặc có đóng góp nhiều cho công tác xã hội được Hội khen thưởng và có thể đề nghị cơ quan Nhà nước khen thưởng.

 

Điều 23. Kỷ luật

    Hội viên vi phạm Điều lệ của Hội và nghị quyết của Đại hội thì tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị khiển trách, cảnh cáo hoặc xoá tên trong danh sách Hội viên hoặc đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

    1. Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ phải được Đại hội thông qua mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ và có hiệu lực khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

    2. Mọi sự tự ý sửa đổi đều không có giá trị pháp lý.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

    Bản Điều lệ này gồm có 7 Chương 25 Điều đã được Hội doanh nghiệp quận Liên Chiểu thông qua ngày 12 tháng 09 năm 2014 và có hiệu lực khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn./.

 

 

 

                                                                                                                                                  TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

                                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                                                               LÊ QUANG HÀ