Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 14/8/2020 của BCĐ liên ngành về VSATTP quận Liên Chiểu về Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận Liên Chiểu

Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 14/8/2020 của BCĐ liên ngành về VSATTP quận Liên Chiểu về Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận Liên