Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 14/7/2020 của BCĐ Liên ngành về VSATTP quận Liên Chiểu về việc Triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm trong đợt phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2020

Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 14/7/2020 của BCĐ Liên ngành về VSATTP quận Liên Chiểu về việc Triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm trong đợt phòng chống dịch bệnh mùa hè năm