Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 411/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định Thi đua khen thưởng Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2020 21/02/2020 0
2 924/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định Thi đua khen thưởng Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019 19/03/2019 0
3 24/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Báo cáo Thi đua khen thưởng Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2019 14/02/2019 0
4 1384/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thi đua khen thưởng Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 15/03/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 13 tập thể, Bằng khen cho 09 tập thể và 07 cá nhân thuộc quận Liên Chiểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 15/03/2017 0
5 05/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị Thi đua khen thưởng Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng 1ợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Iần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Iần thứ XXI cua Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 27/06/2016 0
6 4126/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thi đua khen thưởng Quyết định về việc ban hành Quy định tặng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống 27/06/2016 0
7 Số: /2016/NĐ-CP Dự thảo lần 2 Chính phủ Nghị định Thi đua khen thưởng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng 24/06/2016 0
8 1348/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thi đua khen thưởng Quyết định tặng cờ thi đua, công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 11/03/2016 0
9 1900/QĐ - TTg Chính phủ Quyết định Thi đua khen thưởng Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 05/11/2015 0
10 30 /2015/QB-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thi đua khen thưởng Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng 03/11/2015 3