Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019
Nội dung chi tiết

Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019

Đính kèm:
1.924-QD-UBND.signed.pdf