Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2019
Nội dung chi tiết
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2019
Đính kèm:
1.24-BC-UBND.signed.pdf