Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.65-2014-ND-CP.pdf