Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trong tâm giao cho các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2014
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.698-QD-UBND.pdf