Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
07/2018/QCPH UBND quận Liên Chiểu Quy chế phối hợp giữa UBND quận Liên Chiểu và UBND huyện Hòa Vang trong công tác xử lý gia xúc thả rông 24/05/2018
01/2017/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động đối với người hoạt động không chuyên trách phường trên địa bàn quận Liên Chiểu 22/11/2017
03 /TB-UBBC UBBC ĐB HĐND quận Liên Chiểu Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016 - 2021 16/02/2016
169 - HD/BTGTW Ban Tuyên Giáo Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/01/2016
51 - CT/TW Bộ Chính trị Chỉ Thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 04/01/2016
91/2015/QH13 Quốc hội Bộ Luật Dân sự 2015 24/11/2015
1900/QĐ - TTg Chính phủ Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 05/11/2015
30 /2015/QB-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng 03/11/2015
11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ thông tư liên tịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 29/06/2015
số 14/2015/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định về việc một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng 18/06/2015
56/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 09/06/2015
39/2012/NĐ-CP Chính phủ NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/04/2015
17/2014/TT-BN9 Bộ Nội vụ Thông tư Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 04/12/2014
43/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/12/2014
17/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ Lịch sử các cấp 20/11/2014
16/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp 20/11/2014
159/2014/TT-BTC Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 27/10/2014
07/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 29/08/2014
44/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai 15/08/2014
46/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 15/08/2014
67/2014/NĐ-CP Chính phủ Về một số chính sách phát triển thủy sản 07/07/2014
66/2014/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 04/07/2014
65/2014/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 01/07/2014
33/2013/QH13 Quốc hội Luật phòng, chống thiên tai 19/06/2014
29/2014/NĐ-CP Chính phủ Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 10/04/2014
09/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Về việc sửa đổi Khoản 1, điều 6 của Quy ñịnh chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đói với đối tượng thuộc diện di dời, giải toả, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 07/04/2014
08/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Về tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thuỷ, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/03/2014
07/2014/QD-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định phương thức đặt hàng thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 20/03/2014
06/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/01/2014
05/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã và công an viên thường trực tại xã 21/01/2014
04/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/01/2014
01/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quy định bảng giá nhà và tỷ lệ (%) còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/01/2014
39/2013/QH13 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 16/11/2013
163/2013/TTLT-BTC-BNV Bộ Tài chính Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễm nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. 15/11/2013
09/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. 31/10/2013
18/2013/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN ĐƯỢC BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2012/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ 01/08/2013
13/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Ban hành Điều lệ Sáng kiến 02/03/2012