Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
67/2014/NĐ-CP Chính phủ Về một số chính sách phát triển thủy sản 07/07/2014
66/2014/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 04/07/2014
65/2014/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 01/07/2014
33/2013/QH13 Quốc hội Luật phòng, chống thiên tai 19/06/2014
29/2014/NĐ-CP Chính phủ Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 10/04/2014
09/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Về việc sửa đổi Khoản 1, điều 6 của Quy ñịnh chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đói với đối tượng thuộc diện di dời, giải toả, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 07/04/2014
08/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Về tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thuỷ, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/03/2014
07/2014/QD-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định phương thức đặt hàng thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 20/03/2014
06/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/01/2014
05/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã và công an viên thường trực tại xã 21/01/2014
04/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/01/2014
01/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quy định bảng giá nhà và tỷ lệ (%) còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/01/2014
39/2013/QH13 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 16/11/2013
163/2013/TTLT-BTC-BNV Bộ Tài chính Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễm nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. 15/11/2013
09/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. 31/10/2013
18/2013/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN ĐƯỢC BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2012/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ 01/08/2013
13/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Ban hành Điều lệ Sáng kiến 02/03/2012