Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
21 65/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thi đua khen thưởng Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 01/07/2014 0
22 33/2013/QH13 Quốc hội Luật Khác Luật phòng, chống thiên tai 19/06/2014 0
23 29/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 10/04/2014 0
24 09/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khác Về việc sửa đổi Khoản 1, điều 6 của Quy ñịnh chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đói với đối tượng thuộc diện di dời, giải toả, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 07/04/2014 0
25 08/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định TC-KT-NS Về tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thuỷ, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/03/2014 1
26 07/2014/QD-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khác Ban hành Quy định phương thức đặt hàng thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 20/03/2014 0
27 06/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch TC-KT-NS Ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/01/2014 1
28 05/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch CBCC Ban hành quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã và công an viên thường trực tại xã 21/01/2014 0
29 04/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định TC-KT-NS Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/01/2014 0
30 01/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khác Quy định bảng giá nhà và tỷ lệ (%) còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/01/2014 0
31 39/2013/QH13 Quốc hội Luật Thi đua khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 16/11/2013 0
32 163/2013/TTLT-BTC-BNV Bộ Tài chính Thông tư Liên tịch TC-KT-NS Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễm nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. 15/11/2013 1
33 09/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. 31/10/2013 1
34 18/2013/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Khoa học và Công nghệ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN ĐƯỢC BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2012/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ 01/08/2013 2
35 13/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học và Công nghệ Nghị định Ban hành Điều lệ Sáng kiến 02/03/2012 0