Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 07/2018/QCPH UBND quận Liên Chiểu Quy chế KTCT - VHXH - ANQP Quy chế phối hợp giữa UBND quận Liên Chiểu và UBND huyện Hòa Vang trong công tác xử lý gia xúc thả rông 24/05/2018 0
2 01/2017/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định CBCC Về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động đối với người hoạt động không chuyên trách phường trên địa bàn quận Liên Chiểu 22/11/2017 0
3 03 /TB-UBBC UBBC ĐB HĐND quận Liên Chiểu Thông báo Văn bản bầu cử Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016 - 2021 16/02/2016 0
4 169 - HD/BTGTW Ban Tuyên Giáo Hướng dẫn Văn bản bầu cử Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/01/2016 0
5 51 - CT/TW Bộ Chính trị Chỉ thị Văn bản bầu cử Chỉ Thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 04/01/2016 0
6 91/2015/QH13 Quốc hội Luật Luật Dân sự Bộ Luật Dân sự 2015 24/11/2015 0
7 1900/QĐ - TTg Chính phủ Quyết định Thi đua khen thưởng Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 05/11/2015 0
8 30 /2015/QB-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thi đua khen thưởng Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng 03/11/2015 3
9 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ Thông tư Liên tịch CBCC thông tư liên tịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 29/06/2015 3
10 số 14/2015/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định CBCC Quyết định về việc một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng 18/06/2015 3
11 56/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định CBCC Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 09/06/2015 1
12 39/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thi đua khen thưởng NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/04/2015 0
13 17/2014/TT-BN9 Bộ Nội vụ Kế hoạch CBCC Thông tư Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 04/12/2014 1
14 43/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/12/2014 1
15 17/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Thông tư hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ Lịch sử các cấp 20/11/2014 0
16 16/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Thông tư Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp 20/11/2014 0
17 159/2014/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư TC-KT-NS Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 27/10/2014 0
18 07/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thi đua khen thưởng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 29/08/2014 0
19 44/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khác Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai 15/08/2014 0
20 46/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khác Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 15/08/2014 0