Trích yếu nội dung
Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng
Đính kèm:
1.Quyet dinh 30 cua UBND TP ve ban hanh Quy dinh ve cong tac TDKT.pdf