Trích yếu nội dung
Ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.06-2014-QD-UBND.pdf