Trích yếu nội dung
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.04-2014-QD-UBND.pdf