Trích yếu nội dung
Ban hành quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã và công an viên thường trực tại xã
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.05-2014-QD-UBND.PDF