Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 169 - HD/BTGTW Ban Tuyên Giáo Hướng dẫn Văn bản bầu cử Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/01/2016 0
2 51 - CT/TW Bộ Chính trị Chỉ thị Văn bản bầu cử Chỉ Thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 04/01/2016 0
3 91/2015/QH13 Quốc hội Luật Luật Dân sự Bộ Luật Dân sự 2015 24/11/2015 0
4 1900/QĐ - TTg Chính phủ Quyết định Thi đua khen thưởng Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 05/11/2015 0
5 56/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định CBCC Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 09/06/2015 1
6 39/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thi đua khen thưởng NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/04/2015 0
7 17/2014/TT-BN9 Bộ Nội vụ Kế hoạch CBCC Thông tư Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 04/12/2014 1
8 17/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Thông tư hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ Lịch sử các cấp 20/11/2014 0
9 16/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn thư - Lưu trữ Thông tư Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp 20/11/2014 0
10 159/2014/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư TC-KT-NS Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 27/10/2014 0
11 07/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thi đua khen thưởng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 29/08/2014 0
12 44/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khác Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai 15/08/2014 0
13 46/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khác Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 15/08/2014 0
14 67/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định KTCT - VHXH - ANQP Về một số chính sách phát triển thủy sản 07/07/2014 0
15 66/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 04/07/2014 0
16 65/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thi đua khen thưởng Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 01/07/2014 0
17 33/2013/QH13 Quốc hội Luật Khác Luật phòng, chống thiên tai 19/06/2014 0
18 29/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khác Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 10/04/2014 0
19 39/2013/QH13 Quốc hội Luật Thi đua khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 16/11/2013 0
20 163/2013/TTLT-BTC-BNV Bộ Tài chính Thông tư Liên tịch TC-KT-NS Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễm nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. 15/11/2013 1