Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 30 /2015/QB-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thi đua khen thưởng Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng 03/11/2015 3
2 số 14/2015/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định CBCC Quyết định về việc một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng 18/06/2015 3
3 43/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định KTCT - VHXH - ANQP Ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/12/2014 1
4 09/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khác Về việc sửa đổi Khoản 1, điều 6 của Quy ñịnh chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đói với đối tượng thuộc diện di dời, giải toả, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 07/04/2014 0
5 08/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định TC-KT-NS Về tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thuỷ, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/03/2014 1
6 07/2014/QD-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khác Ban hành Quy định phương thức đặt hàng thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 20/03/2014 0
7 06/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch TC-KT-NS Ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/01/2014 1
8 05/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch CBCC Ban hành quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã và công an viên thường trực tại xã 21/01/2014 0
9 04/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định TC-KT-NS Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/01/2014 0
10 01/2014/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khác Quy định bảng giá nhà và tỷ lệ (%) còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/01/2014 0