Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND quận Liên Chiểu:

Ông : Đàm Quang Hưng

Chức vụ: Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu

ĐTCQ: 0236 3.765.595

Fax: 0236 3.841.882

Di động: 0913.438.589

Email: hungdq1@danang.gov.vn

 

 Thông báo số 92/TB-UBND ngày 11/5/2017 của UBND quận Liên Chiểu về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Liên Chiểu:

 

TẢI VỀ