Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Liên Chiểu: bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức việc các tôn giáo

Sáng ngày 20/6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh quận Liên Chiểu tổ chức lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng an ninh cho gần 100 chức việc các tôn giáo trên địa bàn quận.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

 

Tại lớp bồi dưỡng, các chức việc được báo cáo viên Quận ủy Liên Chiểu phổ biến 2 chuyên đề với các nội dung chính: khái quát tình hình của tôn giáo thế giới, Việt Nam; một số quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo, dân tộc,… Hoạt động này nhằm cung cấp kiến thức để các chức việc hiểu sâu sắc những quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước từ đó làm tốt công tác tôn giáo trên địa bàn phụ trách góp phần giữ vững chính trị, an ninh quốc phòng địa phương.

 

Bình Phạm