Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đô thị xanh Dragon City Park (20/06/2019)
  Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều...
Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1:500 Trung tâm văn hóa thể thao B5.4 phường Hòa Minh (10/05/2019)
Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt qu...
Quyết định số 5174/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1:500 Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn (29/03/2019)
Quyết định số 5174/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh ...
Quyết định số 5173/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1:500 Trung tâm huấn luyện bóng đá (29/03/2019)
Quyết định số 5173/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh ...
Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1:500 Khu du lịch Xuân Thiều (Mikazuki Spa & Hotel Resort) (26/03/2019)
Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch ...