Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đô thị xanh Dragon City Park (20/06/2019)
  Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều...
Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1:500 Trung tâm văn hóa thể thao B5.4 phường Hòa Minh (10/05/2019)
Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt qu...