Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng
Đính kèm:
1.Quyet dinh 30 cua UBND TP ve ban hanh Quy dinh ve cong tac TDKT.pdf

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng
Số kí hiệu 30 /2015/QB-UBND Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 03/11/2015 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực 13/11/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp Thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định tặng cờ thi đua, công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
  2. Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
  3. Sơ kết thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2014
  4. Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
  5. Về việc thành lập Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm phường Hòa Hiệp Nam