Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Hòa Hiệp Bắc. (08/10/2014)
Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường...
Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Hòa Hiệp Nam. (08/10/2014)
Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường...
Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Hòa Khánh Bắc. (08/10/2014)
Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường...
Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Hòa Khánh Nam. (08/10/2014)
Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường...
Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Hòa Minh. (08/10/2014)
Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường...
Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND quận Liên Chiểu. (08/10/2014)
Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu về việc Giao nhiệm vụ...
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (08/10/2014)
Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy...
 

Liên kết web Liên kết web